Osvědčení o znalosti hub

Podle § 3, odst. 8 zákona č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o potravinách a tabákových výrobcích musí osoby, které chtějí uvádět volně rostoucí jedlé houby do oběhu za účelem jejich prodeje spotřebiteli nebo k dalšímu zpracování pro potravinářské účely, vlastnit osvědčení o znalosti hub, které prokazuje jejich odbornou způsobilost.

Důvody, proč je osvědčení požadováno: Houby podléhají velmi rychle nepříznivým podmínkám při skladování, pak může lehce nastat situace, že se v nich vytvoří látky negativně působící na lidský organismus. Dalším podstatným důvodem je pak skutečnost, že hlavně u těch volně rostoucích existuje možnost záměny jedlých za nejedlé, nebo dokonce jedovaté. Osoba, která chce provozovat výše uvedené činnosti, musí tedy úspěšně složit zkoušku ze znalosti hub. Na základě ústní a písemné zkoušky vydávají Osvědčení o znalosti hub krajské hygienické stanice. Kromě odborné způsobilosti musí také žadatel prokázat, že má v pořádku zrak (lékařskou zprávou).

Osvědčení se vydává na dobu určitou, u osob starších 65 let musí být vždy po dvou letech obnoveno. Získat tento typ potvrzení není rozhodně jen formální záležitostí, takže lze o jeho majitelích říci, že toho o houbách skutečně hodně vědí.

Organizace zkoušek

Krajské hygienické stanice zkoušky každoročně organizují pro restauratéry, kteří v provozovně vaří z nasbíraných hub a nebo pro sběratele, kteří chtějí houby prodávat nebo rozdávat.  Zkoušky jsou každoročně pořádány ve dvou termínech, zpravidla v květnu a červnu. Přihlášku ke zkoušce s uvedením všech náležitostí je třeba doručit nejpozději do 5 dnů před termínem zkoušky na adresu příslušné Krajské hygienické stanice (podle místa bydliště).

Náležitosti žádosti

Ke zkoušce ze znalosti hub se může přihlásit jen osoba plnoletá, mající osvědčení o zdravotní způsobilosti k této činnosti.  Zdravotní způsobilost osvědčuje na základě odborného vyšetření zraku praktický lékař, který osobu registruje. Žádost o provedení zkoušky znalosti hub se podává u orgánu ochrany veřejného zdraví příslušného podle místa trvalého pobytu fyzické osoby nebo podle sídla právnické osoby, K žádosti žadatel připojí originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o zdravotní způsobilosti.

Průběh zkoušky

Zkouška znalosti hub sestává z písemné a ústní části, která se skládá před tříčlennou komisí sestavenou orgánem ochrany veřejného zdraví. Podmínkou pro připuštění k ústní části zkoušky je úspěšné vykonání písemného testu, čímž se rozumí správné zodpovězení alespoň dvou třetin otázek celkem a všech otázek týkajících se jedovatosti hub. 

Platnost osvědčení

a) 10 let ode dne jeho vydání u osob ve věku do 60 let,

b) 5 let ode dne jeho vydání u osob ve věku od 60 do 65 let,
c) 2 roky ode dne jeho vydání u osob starších 65 let.

Studijní materiály

K přípravě na tuto zkoušku lze využít odborné publikace i materiály dostupné na internetu. Případně je možno se zúčastnit přednášek, které pořádá Česká mykologická společnost. Z odborných publikací jsou ke studiu vhodné atlasy hub. Užitečné jsou i informace na odborně zaměřených internetových stránkách (například na webu České mykologické společnosti je dostupný materiál "Co dělat při podezření na otravu houbami". Další materiály lze najít i na stránkách Wikipedia, kde jsou dostupné články "Tržní houby v České republice" a "Tržní houby v Československu".

Právní předpisy v platném znění, které se týkají zkoušky (zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 157/2003, kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 475/2002 Sb., kterou se stanoví znalosti pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub).

Správní poplatek

Za vydání osvědčení prokazujícího znalost hub platí žadatel správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 500,- Kč. Správní poplatek žadatel platí až po úspěšném absolvování zkoušky.